ایرباس: ایران زودتر پول هواپیماها را بدهد و الّا قرارداد لغو می‌شود

ایرباس: ایران زودتر پول هواپیماها را بدهد و الّا قرارداد لغو می‌شود
مدیر فروش ایرباس می گوید بانک‌ها می‌ترسند خرید 118 هواپیمای ایران را تأمین مالی کنند و اگر ایران فکری برای بندهای مالی قرارداد خود نکند، فروش هواپیما لغو خواهد شد.

ایرباس: ایران زودتر پول هواپیماها را بدهد و الّا قرارداد لغو می‌شود

مدیر فروش ایرباس می گوید بانک‌ها می‌ترسند خرید 118 هواپیمای ایران را تأمین مالی کنند و اگر ایران فکری برای بندهای مالی قرارداد خود نکند، فروش هواپیما لغو خواهد شد.
ایرباس: ایران زودتر پول هواپیماها را بدهد و الّا قرارداد لغو می‌شود

اسکای نیوز