انصراف از دریافت یارانه اختیاری باشد

انصراف از دریافت یارانه اختیاری باشد
نماینده مجلس دهم گفت: از آنجا که هزینه انرژی بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، بنابراین انصراف از دریافت یارانه‌ها باید اختیاری و به مردم واگذار شود.

انصراف از دریافت یارانه اختیاری باشد

نماینده مجلس دهم گفت: از آنجا که هزینه انرژی بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، بنابراین انصراف از دریافت یارانه‌ها باید اختیاری و به مردم واگذار شود.
انصراف از دریافت یارانه اختیاری باشد

car