انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه

انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی برای تامین بودجه گفت: متاسفانه به رغم ضرورت‌هایی که از سوی دستگاه قضا شناسایی شده بود، دولت بودجه قوه قضائیه را ۲ هزار میلیارد تومان کمتر از کف نیازها در نظر گرفت.

انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی برای تامین بودجه گفت: متاسفانه به رغم ضرورت‌هایی که از سوی دستگاه قضا شناسایی شده بود، دولت بودجه قوه قضائیه را ۲ هزار میلیارد تومان کمتر از کف نیازها در نظر گرفت.
انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه

موزیک سرا