انتصاب مدیرکل جدید نظارت بر بانک‌ها

انتصاب مدیرکل جدید نظارت بر بانک‌ها
با حکم رئیس کل بانک مرکزی، عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک شد.

انتصاب مدیرکل جدید نظارت بر بانک‌ها

با حکم رئیس کل بانک مرکزی، عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک شد.
انتصاب مدیرکل جدید نظارت بر بانک‌ها

خبر جدید