انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
با حکم وزیر نفت، علی کاردر، سیدمحسن قمصری، غلامرضا منوچهری، سیداصغر هندی و قدیر موحدزاده به عنوان اعضای اصلی و محسن پاک‌نژاد به عنوان عضو علی‌البدل جدید شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند.

انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

با حکم وزیر نفت، علی کاردر، سیدمحسن قمصری، غلامرضا منوچهری، سیداصغر هندی و قدیر موحدزاده به عنوان اعضای اصلی و محسن پاک‌نژاد به عنوان عضو علی‌البدل جدید شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند.
انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

مرکز فیلم