انتخابات ۹۶ به رکود بازار مسکن می‌افزاید

انتخابات ۹۶ به رکود بازار مسکن می‌افزاید
باتوجه به این‌که وضعیت بازار مسکن همچنان در سراشیبی رکود به سر می‌برد به عقیده یک کارشناس مسکن، شاید به زودی باحدود ۱۰ درصد افزایش قیمت در این صنعت مواجه شویم که این رویداد در نهایت باز هم به معنی خروج از حالت رکود در حوزه مسکن نیست.

انتخابات ۹۶ به رکود بازار مسکن می‌افزاید

باتوجه به این‌که وضعیت بازار مسکن همچنان در سراشیبی رکود به سر می‌برد به عقیده یک کارشناس مسکن، شاید به زودی باحدود ۱۰ درصد افزایش قیمت در این صنعت مواجه شویم که این رویداد در نهایت باز هم به معنی خروج از حالت رکود در حوزه مسکن نیست.
انتخابات ۹۶ به رکود بازار مسکن می‌افزاید

مدرسه