امکان پرداخت جریمه ریالی سربازی باوام بانکی

امکان پرداخت جریمه ریالی سربازی باوام بانکی
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با تشریح شرایط قسط بندی پرداخت مبلغ جریمه ریالی سربازی از فراهم شدن امکان دریافت وام بانکی برای پرداخت مبلغ جریمه خبر داد.

امکان پرداخت جریمه ریالی سربازی باوام بانکی

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با تشریح شرایط قسط بندی پرداخت مبلغ جریمه ریالی سربازی از فراهم شدن امکان دریافت وام بانکی برای پرداخت مبلغ جریمه خبر داد.
امکان پرداخت جریمه ریالی سربازی باوام بانکی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی