اقتصاد درحال خروج از رکود است

اقتصاد درحال خروج از رکود است
معاون رئیس جمهور با انتقاد از مالیات‌گریزی در کشور و اينکه عده‌ای فرار مالياتی را يک هنر می‌دانند، گفت: اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است.

اقتصاد درحال خروج از رکود است

معاون رئیس جمهور با انتقاد از مالیات‌گریزی در کشور و اينکه عده‌ای فرار مالياتی را يک هنر می‌دانند، گفت: اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است.
اقتصاد درحال خروج از رکود است

موزیک سرا