اقامت رايگان و انتشار مقالات در ISI دام جديد خارجي‌ها برای جذب نخبگان

اقامت رايگان و انتشار مقالات در ISI دام جديد خارجي‌ها برای جذب نخبگان
فصل تابستان و كمرنگ شدن فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مراكز علمي، گسترش دامنه برگزاري همايش‌هاي علمي بين‌المللي به ويژه با منشأ غيردانشگاهي و بازاري را به دنبال دارد.

اقامت رايگان و انتشار مقالات در ISI دام جديد خارجي‌ها برای جذب نخبگان

فصل تابستان و كمرنگ شدن فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مراكز علمي، گسترش دامنه برگزاري همايش‌هاي علمي بين‌المللي به ويژه با منشأ غيردانشگاهي و بازاري را به دنبال دارد.
اقامت رايگان و انتشار مقالات در ISI دام جديد خارجي‌ها برای جذب نخبگان

آهنگ جدید