افزایش تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت

افزایش تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت
نشانه هایی از رونق در بازار مسکن تهران به چشم می خورد.طبق گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 8 درصد بیشتر از همین ماه در سال قبل بوده است.

افزایش تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت

نشانه هایی از رونق در بازار مسکن تهران به چشم می خورد.طبق گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه 8 درصد بیشتر از همین ماه در سال قبل بوده است.
افزایش تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت

فانتزی