اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد

اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد
رئیس جمهوری، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.

اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد

رئیس جمهوری، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.
اساسنامه شرکت ملی نفت ابلاغ‌شد

موسیقی