ارائه نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت

ارائه نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت
برای نخستین بار در کشور نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت (Mobile Payment) ارائه می‌شود.

ارائه نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت

برای نخستین بار در کشور نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت (Mobile Payment) ارائه می‌شود.
ارائه نوآوری‌های بانک شهر در حوزه همراه پرداخت

استخدام آموزش و پرورش