اختلال در ۵ مرکز مخابراتی از فردا

اختلال در ۵ مرکز مخابراتی از فردا
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی، شهید حق شناس، شهید باهنر (اسلامشهر)، شهید حکمت شعار، گلستان از تاریخ 16 خرداد ماه آغاز می شود.

اختلال در ۵ مرکز مخابراتی از فردا

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی، شهید حق شناس، شهید باهنر (اسلامشهر)، شهید حکمت شعار، گلستان از تاریخ 16 خرداد ماه آغاز می شود.
اختلال در ۵ مرکز مخابراتی از فردا

آهنگ جدید