اختصاص 7 میلیارد تومان برای سواحل مکران

اختصاص 7 میلیارد تومان برای سواحل مکران
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر برای اجرای پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه کرده تا بتواند یک بانک اطلاعاتی دریایی برای توسعه سواحل ایجاد کند.

اختصاص 7 میلیارد تومان برای سواحل مکران

معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر برای اجرای پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه کرده تا بتواند یک بانک اطلاعاتی دریایی برای توسعه سواحل ایجاد کند.
اختصاص 7 میلیارد تومان برای سواحل مکران

خبر جدید