آیا خطرات استفاده از کولر خودرو را می‌دانید؟

آیا خطرات استفاده از کولر خودرو را می‌دانید؟
لطفاً بلافاصله بعد از وارد شدن به داخل خودرو، سیستم تهویه هوا را روشن نکنید.

آیا خطرات استفاده از کولر خودرو را می‌دانید؟

لطفاً بلافاصله بعد از وارد شدن به داخل خودرو، سیستم تهویه هوا را روشن نکنید.
آیا خطرات استفاده از کولر خودرو را می‌دانید؟

استخدام