آژیر خطر در تالار شیشه‌ ای به صدا درآمد

آژیر خطر در تالار شیشه‌ ای به صدا درآمد
در سه سال گذشته وضعیت آنقدر بد بود که نتوان درمان را آغاز کرد لذا تنها با مُسکن‌های ضدتورمی، جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع گرفته شد.

آژیر خطر در تالار شیشه‌ ای به صدا درآمد

در سه سال گذشته وضعیت آنقدر بد بود که نتوان درمان را آغاز کرد لذا تنها با مُسکن‌های ضدتورمی، جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع گرفته شد.
آژیر خطر در تالار شیشه‌ ای به صدا درآمد

عکس