آمادگی بانک‌های اتریش برای همکاری با ایران

آمادگی بانک‌های اتریش برای همکاری با ایران
طیب‌نیا در سفری که در روزهای گذشته به اتریش داشته است با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار و برای افزایش روابط اقتصادی و بانکی دو کشور رایزنی کرده است.

آمادگی بانک‌های اتریش برای همکاری با ایران

طیب‌نیا در سفری که در روزهای گذشته به اتریش داشته است با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار و برای افزایش روابط اقتصادی و بانکی دو کشور رایزنی کرده است.
آمادگی بانک‌های اتریش برای همکاری با ایران

فیلم سریال آهنگ