آغاز رونق در بازار مسکن و ادامه در ماه‌های آینده

آغاز رونق در بازار مسکن و ادامه در ماه‌های آینده
رشد حجم معاملات و همچنین قیمت هر متر واحد مسکونی در ماههای اخیر در کنار افزایش میزان تسهیلات دهی در حوزه مسکن، موجب توافق نظر بر آغاز تحرک در بازار مسکن و خروج آن از رکود شده است. روندی که ادامه آن مورد تاکید قرار دارد.

آغاز رونق در بازار مسکن و ادامه در ماه‌های آینده

رشد حجم معاملات و همچنین قیمت هر متر واحد مسکونی در ماههای اخیر در کنار افزایش میزان تسهیلات دهی در حوزه مسکن، موجب توافق نظر بر آغاز تحرک در بازار مسکن و خروج آن از رکود شده است. روندی که ادامه آن مورد تاکید قرار دارد.
آغاز رونق در بازار مسکن و ادامه در ماه‌های آینده

bluray movie download