آستین‌ها برای حذف قلیان بالا زده شد

آستین‌ها برای حذف قلیان بالا زده شد
ظاهراً حساسیت ها نسبت به قلیان های میوه ای شدیداً برانگیخته شده،امری که از زمان انتشار اخباری مبنی بر وجود حشیش در تنباکوی قلیان‌های میوه ای بیش از پیش تشدید شده است.

آستین‌ها برای حذف قلیان بالا زده شد

ظاهراً حساسیت ها نسبت به قلیان های میوه ای شدیداً برانگیخته شده،امری که از زمان انتشار اخباری مبنی بر وجود حشیش در تنباکوی قلیان‌های میوه ای بیش از پیش تشدید شده است.
آستین‌ها برای حذف قلیان بالا زده شد

بازی