آخرین خبر از جزئیات دادگاه قاتل ستایش

آخرین خبر از جزئیات دادگاه قاتل ستایش
وکیل تسخیری قاتل ستایش گفت: موکلم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی کرده است و طبق قانون ماموریت بنده در این پرونده خاتمه پیدا کرده است.

آخرین خبر از جزئیات دادگاه قاتل ستایش

وکیل تسخیری قاتل ستایش گفت: موکلم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی کرده است و طبق قانون ماموریت بنده در این پرونده خاتمه پیدا کرده است.
آخرین خبر از جزئیات دادگاه قاتل ستایش

تکنولوژی جدید