آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمان های پولی

آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمان های پولی
معاون ارزی بانک مرکزی گفت که با وجود انعقاد پیمان پولی بین ایران و چند کشور هنوز به مرحله اجزای کامل نرسیده است. وی دلیل عمده این موضوع را نیز اعلام کرد.

آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمان های پولی

معاون ارزی بانک مرکزی گفت که با وجود انعقاد پیمان پولی بین ایران و چند کشور هنوز به مرحله اجزای کامل نرسیده است. وی دلیل عمده این موضوع را نیز اعلام کرد.
آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمان های پولی

اسکای نیوز