بودجه ۱۰ ﻫﺰار میلیاردی دولت برای نفت، گاز، آب و برق در لایحه بودجه ۹۵ آمده است: ﺑﻪ ﺷﺮﻛت های واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ۸ وزارتخانه...