کدام دولت رکورد دار رشد نقدینگی است؟ +نمودارآمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی بر افزایش 234 هزار و 910 میلیارد تومانی نقدینگی در سال...