فروش دختر و پسر فقط 10 میلیون تومان! +عکسدو کودکی که قرار بود ازسوی پدر سنگدل به مبلغ ده میلیون تومان فروخته شوند، با مداخله...