«صادرات مغز» بزرگترین صادرات ایرانرئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما با سرمایه گذاری در بخش فناوری فرآورده‌های دارویی می‌توانیم موفق باشیم و محققان خود...