اعلام اولین آمار تولید ایران خودرو در سال 95/ 11 هزار و 500 خودرو فروش نرفت +سنداین در حالی است که بر اساس آمار ایران...