جزییات مجوز دولت برای انتشار 100 هزار میلیارد ریال «اوراق تسويه خزانه» +سند دولت در عین حال تاکید کرده است که بدهی های هر یک...