مجید باقی مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو شد/از موسیقی تا بیمه! +سندمجید باقی از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی ، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه...