همه مجوزهای قانونی دولت سابق برای «پرداخت فوق العاده ویژه» به کارمندان و مدیران تایید شد +سندماده 31 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395، مصوب کرده...