«بنز» تمام قد به بازار ايران آمد با تفاهمنامه امضا شده با شركت بنز، همكاری مجدد با اين خودرو ساز هم در خودروهای تجاری و...