کاهش زمان سیر قطار تهران ـ مشهد

کاهش زمان سیر قطار تهران ـ مشهد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ کیلومتر خط آهن دوخطه می‌شود، گفت: سرعت سیر قطارها در مسیر تهران ـ مشهد به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است.

کاهش زمان سیر قطار تهران ـ مشهد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ کیلومتر خط آهن دوخطه می‌شود، گفت: سرعت سیر قطارها در مسیر تهران ـ مشهد به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است.
کاهش زمان سیر قطار تهران ـ مشهد