کاریکاتور/ اختلاس یا اختلاط؟

کاریکاتور/ اختلاس یا اختلاط؟
یک امام جمعه: اختلاط دختر و پسر در دانشگاه، غارت است…این خبر دستمایه مهیار چاره جو در ماهنامه خط خطی شده است.

کاریکاتور/ اختلاس یا اختلاط؟

یک امام جمعه: اختلاط دختر و پسر در دانشگاه، غارت است…این خبر دستمایه مهیار چاره جو در ماهنامه خط خطی شده است.
کاریکاتور/ اختلاس یا اختلاط؟