پرداخت ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی توسط بانک مسکن +سند

پرداخت ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی توسط بانک مسکن +سند
در حالی عضو هیئت مدیره بانک مسکن مجموع وام پرداختی بین‌بانکی توسط این بانک را ۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده که اسناد موجود نشان می‌دهد بانک مذکور در سال ۹۳ حدود ۸هزار میلیارد تومان وام بین‌بانکی پرداخت کرده است.

پرداخت ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی توسط بانک مسکن +سند

در حالی عضو هیئت مدیره بانک مسکن مجموع وام پرداختی بین‌بانکی توسط این بانک را ۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده که اسناد موجود نشان می‌دهد بانک مذکور در سال ۹۳ حدود ۸هزار میلیارد تومان وام بین‌بانکی پرداخت کرده است.
پرداخت ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی توسط بانک مسکن +سند