پاسخ طیب‌نیا به منتقدان توافق با FATF

پاسخ طیب‌نیا به منتقدان توافق با FATF
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.

پاسخ طیب‌نیا به منتقدان توافق با FATF

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
پاسخ طیب‌نیا به منتقدان توافق با FATF