هر سال ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود

هر سال ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بخش تعاون تحرک چشمگیری را در کشور شاهد بودیم، گفت: با توجه به طرح تکاپو در زمینه اشتغال، در سه سال گذشته هر سال در بحث اشتغال حدود ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.

هر سال ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در بخش تعاون تحرک چشمگیری را در کشور شاهد بودیم، گفت: با توجه به طرح تکاپو در زمینه اشتغال، در سه سال گذشته هر سال در بحث اشتغال حدود ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.
هر سال ۶۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود