به گزارش اسکای نیوز، موسسه افکارسنجی  دانا طی یک نظرسنجی به منظور آگاهی از نظرات مردم تهران پیرامون عملکرد سه ساله دولت، اقدام به نظرسنجی از قشرهای مختلف مردم پایتخت کرده است. 645 نفر از اهالی شهر تهران در این نظرسنجی شرکت کرده و به سوالات پرسشگران پاسخ داده اند.

16٫3 درصد از شهروندان تهران اعلام کرده اند که ا خبار مربوط به دولت را در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد» پیگیری می کنند و در این بین 38٫4  درصد نیز گفته اند که در حد «متوسط» و 24٫8 درصد در حد «کم» یا «خیلی کم» پیگیری می‌کنند. ضمن اینکه 19٫4 درصد آنان اظهار کرده اند که اخبار دولت را اصلا پی گیری نمی کنند.

سوال بعدی در این نظرسنجی پیرامون مرجع پیگیری اخبار مربوط به دولت بوده که «صدا و سیما» با 51٫3 درصد در اولویت اول مهمترین منبع کسب خبر ( از جمله اخبار مربوط به  دولت ) شهروندان است و پس از آن «روزنامه ها» و «اینترنت»  در شمار منابع عمده کسب خبر هستند.

نکته قابل تامل اینکه سایت ها و خبرگزاری های مورد مراجعه شهروندان متنوع است اگرچه فراوانی افراد مراجعه کننده چندان چشمگیر نیست.

در ادامه این نظرسنجی شهروندان به سوالی پیرامون میزان موفقیت دولت در حل مساله هسته ای و رفع تحریم ها پاسخ داده اند که در این میان، نزدیک به 31درصد از شهروندان عملکرد دولت را در حد «خوب» یا «عالی»  ارزیابی کرده اند  و ارزیابی حدود 22 درصد آنان در حد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» بوده است.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی در خصوص توسعه روابط خارجی نیز مورد سوال قرار گرفته اند که 55 درصد افراد آن را در حد «خوب» یا «عالی» ارزیابی کرده اند و از نگاه حدود 16 درصد از شرکت کنندگان عملکرد دولت در این حوزه «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» بوده است.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی در مورد تثبیت قیمت ها و کنترل تورم ، ارزیابی اکثر افراد «خیلی ضعیف» یا «ضعیف» بوده است و 22% ، آن را در حد «متوسط» ارزیابی کرده‌اند.

سوال دیگر این نظرسنجی پیرامون موفقیت دولت در مورد اشتغال زایی و ایجاد شغل بوده که نگاه اکثر افراد منفی بوده است به طوری که نزدیک به دو سوم افراد آن را در حد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» عنوان کرده اند.

نظرسنجی

شرکت کنندگان در این نظرسنجی درباره جذب سرمایه های خارجی نیز ماننده موضوع اشغال زایی نظر منفی داشته و نزدیک به یک سوم افراد عملکرد دولت را در این زمینه «خیلی ضعیف» یا «ضعیف» ارزیابی کرده اند و تنها 14% نگاه مثبت داشته اند.

24 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی عملکرد دولت در حوزه تولید نفت و گاز را «خوب» یا «خیلی خوب» ارزیابی کرده اند و 19% آن را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» دانسته اند؛ البته ، یک سوم افراد در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.

شرکت کنندگان درباره کاهش آسیب های اجتماعی نظرات مختلفی داشته اند که نگاه اکثر افراد یعنی  53% درصد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف»  بوده و تنها 14% آن را «خوب» ارزیابی کرده اند.

عملکرد دولت در حوزه فرهنگی از نظر 29 درصد افراد در حد «خوب» یا «عالی» ارزیابی شده و در مقابل از نظر 33% افراد ، «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» عنوان شده است.

30 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند که دولت در زمینه گسترش ارزش های اسلامی و انسانی در حد «خوب» و یا «عالی» عمل کرده و در مقابل از نگاه 28 درصد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف»  ابراز شده است.

در موضوع عملکرد دولت در تامین داروهای کمیاب، کاهش هزینه های درمان و مجهز کردن بیمارستان های دولتی، حدود 35 درصد افراد نظر مثبت داشته اند و در مقابل دست کم 28 درصد آن را «ضعیف» یا  «خیلی ضعیف»  ارزیابی کرده اند.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی به رونق ساخت و ساز مسکن اکثر افراد ارزیابی مثبتی نداشته اند به طوری که بیش از 50 درصد افراد آن را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» ارزیابی کرده اند.

28 درصد شرکت کنندگان در مورد اقدامات دولت در زمینه توسعه راه ها معتقد بودند که عملکرد دولت در این زمینه «خوب» یا «عالی» بوده و در مقابل، 25 درصد ارزیابی «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» از آن داشته اند .

شرکت کنندگان نسبت به توسعه سدها و نیروگاهها، گرچه درصد قابل ملاحظه ای ( 36%) اظهار نظرنکرده اند، ولی از نگاه 20 درصد افراد این عملکرد در حد «خوب» یا «عالی» بوده و از نظر 24% افراد «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» بوده است .

14 درصد از شهروندان، میزان موفقیت دولت را در عمل به شعارهای انتخاباتی در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد»، 36درصد در حد «متوسط» و 31درصد نیز در حد «ضعیف» اعلام کرده اند؛ ضمن اینکه 15 درصد افراد دولت را از این حیث ناموفق دانسته اند .

شایان ذکر است دیدگاه پاسخگویان به موفقیت دولت در عمل به شعارهای انتخاباتی نسبت به سالهای پیش تغییر محسوسی داشته است به طوری که درصد کسانی که دولت را از این حیث  «ناموفق» ارزیابی کرده اند از 5/35% در سال 94 به 30% در سال 95 رسیده است .

17 درصد از شهروندان، میزان موفقیت دولت در جلب مشارکت مردم برای حل مشکلات کشور را در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد»، 41 درصد در حد «متوسط» و 38 درصد در حد «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کرده اند.

32 درصد از شهروندان عملکرد دولت را در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، «خوب» و 24 درصد در سطح «متوسط» ارزیابی کرده‌اند.

نظرسنجی از مردم تهران درباره عملکرد دولت 95

در عین حال 23 درصد آنان معتقد بوده‌اند که عملکرد دولت در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها «ضعیف» و از نگاه 18 درصد در حد «خیلی ضعیف»  بوده است.

با این نتایج می توان گفت عملکرد دولت در این زمینه نسبت به دو سال گذشته از نگاه مردم تاحدی ضعیف‌تر بوده است.

38 درصد از شهروندان، نسبت به حل مسائل عمومی کشور (از قبیل کنترل تورم، اشتغال، کاهش تحریم ها و … ) توسط دولت در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد» امیدوارند.

در مقابل، حدود 42 درصد از شهروندان نسبت به حل مسائل عمومی جامعه توسط دولت، امیدواری کمی دارند می توان گفت میزان امیدواری مردم به دولت در حل مسائل عمومی جامعه در سه سال اخیر روند کاهشی داشته است.

43درصد شهروندان شرکت کننده در این نظرسنجی اظهار داشته اند در دولت  روحانی، وضع کشور «بهتر شده» و 21درصد گفته اند وضع «بدتر» شده است و حدود یک سوم  آنان گفته اند وضعیت در دولت فعلی تغییری نکرده است.

مقایسه یافته ها با نتایج سال های پیش به روشنی گویای آن است که نگاه مثبت به وضعیت کشور در حد محسوس تغییر کرده است به طوری که درصد مربوط از 62%  به 43% تنزل کرده است و نیز درصد مربوط به کسانی که نظر به «بدتر شدن اوضاع» داشته اند از 9% به 21% رسیده است.

بیشترین درصد شهروندان(45 درصد) گفته اند دولت آقای روحانی «تاحدودی» انتقادپذیر است و 19٫5درصد آنان نیز معتقدند که دولت روحانی تا «حد زیادی» انتقادپذیر است.

همچنین حدود 20 درصد گفته اند دولت فعلی چندان یا اصلا انتقادپذیر نیست.

34 درصد از شهروندان شرکت کننده در این نظرسنجی گفته اند رئیس جمهور در بین مردم«محبوبیت بالایی» دارد و از نظر 40 درصد، این محبوبیت در حد «متوسط» است.

البته 23 درصد افراد بر این نظر بوده اند که آقای روحانی در بین مردم محبوبیت کمی  دارند یا اصلا ندارند.

در بخش پایانی این نظرسنجی حدود 39درصد از شهروندان به دولت روحانی نمره ای بین 11 تا 15 و 27 درصد بین 16 تا 20 نمره داده‌اند.

ضمن اینکه 29 درصد آنان نمره 10و کمتر به دولت داده اند و 5٫3 درصد نمره ای نداده‌اند. میانگین نمره دولت از جانب مردم  12٫6از20 است.

منبع:

http://14e.ir