میزان سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای برجام

میزان سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای برجام
معاون رئیس جمهور از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ پنج میلیارد و 200 میلیون دلار برای شش طرح پس از اجرای برجام خبر داد.

میزان سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای برجام

معاون رئیس جمهور از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ پنج میلیارد و 200 میلیون دلار برای شش طرح پس از اجرای برجام خبر داد.
میزان سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای برجام