متروی تهران ارزان ترین متروی جهان

متروی تهران ارزان ترین متروی جهان
متروی تهران در اندک زمانی توانسته در سطج جهان حرفی برای گفتن داشته باشد و رتبه های خوبی را کسب کند. در این گزارش متروهای شهرهای بزرگ جهان با تهران مقایسه شده تا فاصله متروی تهران با ایده آل‌ها مشخص شود.

متروی تهران ارزان ترین متروی جهان

متروی تهران در اندک زمانی توانسته در سطج جهان حرفی برای گفتن داشته باشد و رتبه های خوبی را کسب کند. در این گزارش متروهای شهرهای بزرگ جهان با تهران مقایسه شده تا فاصله متروی تهران با ایده آل‌ها مشخص شود.
متروی تهران ارزان ترین متروی جهان