قیمت گوشت قرمز هر هفته در کشور قد می کشد

قیمت گوشت قرمز هر هفته در کشور قد می کشد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت: متاسفانه با افزایش تعرفه واردات گوشت از سوی دولت قیمت این محصول هر هفته بر مدار افزایشی است.

قیمت گوشت قرمز هر هفته در کشور قد می کشد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت: متاسفانه با افزایش تعرفه واردات گوشت از سوی دولت قیمت این محصول هر هفته بر مدار افزایشی است.
قیمت گوشت قرمز هر هفته در کشور قد می کشد