عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس

عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس
بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون برابر منفی ۲.۷ درصد و بازدهی شاخص کل هم وزن برابر ۸.۴ درصد بوده است که این اختلاف بیش از ۱۱ درصدی، نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت های کوچک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ است.

عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس

بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون برابر منفی ۲.۷ درصد و بازدهی شاخص کل هم وزن برابر ۸.۴ درصد بوده است که این اختلاف بیش از ۱۱ درصدی، نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت های کوچک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ است.
عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس