ضعف نظارت بانک مرکزی عاملی در رشد چک‌های برگشتی

ضعف نظارت بانک مرکزی عاملی در رشد چک‌های برگشتی
عضوهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از رشد چک‌های برگشتی، گفت: تاکنون هیچ گزارشی ازسوی بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های برگشتی و همچنین اقدامات بازندارنده برای کاهش آن ارایه نشده است.

ضعف نظارت بانک مرکزی عاملی در رشد چک‌های برگشتی

عضوهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از رشد چک‌های برگشتی، گفت: تاکنون هیچ گزارشی ازسوی بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های برگشتی و همچنین اقدامات بازندارنده برای کاهش آن ارایه نشده است.
ضعف نظارت بانک مرکزی عاملی در رشد چک‌های برگشتی