سازندگان هواپیما در انتظار مجوز فروش

سازندگان هواپیما در انتظار مجوز فروش
در حالی مدیران شرکت برزیلی امبرائر برای مذاکره با شرکت‌های ایرانی وارد ایران شده‌اند که هنوز اوفک مجوزی برای فروش هواپیما به ایران صادر نکرده است.

سازندگان هواپیما در انتظار مجوز فروش

در حالی مدیران شرکت برزیلی امبرائر برای مذاکره با شرکت‌های ایرانی وارد ایران شده‌اند که هنوز اوفک مجوزی برای فروش هواپیما به ایران صادر نکرده است.
سازندگان هواپیما در انتظار مجوز فروش