رونق تولید تا پایان‌ماه‌جاری محسوس می‌شود

رونق تولید تا پایان‌ماه‌جاری محسوس می‌شود
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای برنامه های مختلف اقتصادی توسط دولت مردم تا پایان شهریور ماه سال جاری رونق را در تولید احساس می کنند.

رونق تولید تا پایان‌ماه‌جاری محسوس می‌شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای برنامه های مختلف اقتصادی توسط دولت مردم تا پایان شهریور ماه سال جاری رونق را در تولید احساس می کنند.
رونق تولید تا پایان‌ماه‌جاری محسوس می‌شود