حکم 350 میلیونی برای 2 قاچاقچی کفش کتانی، پوشاک و ادکلن در تهران

حکم 350 میلیونی برای 2 قاچاقچی کفش کتانی، پوشاک و ادکلن در تهران
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات صدور حکم 3.5 میلیاردریالی برای یک پرونده قاچاق کالا وپوشاک را اعلام کرد.

حکم 350 میلیونی برای 2 قاچاقچی کفش کتانی، پوشاک و ادکلن در تهران

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات صدور حکم 3.5 میلیاردریالی برای یک پرونده قاچاق کالا وپوشاک را اعلام کرد.
حکم 350 میلیونی برای 2 قاچاقچی کفش کتانی، پوشاک و ادکلن در تهران