حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند ادامه دارد

حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند ادامه دارد
معاون وزیر رفاه از ادامه حذف یارانه غیرنیازمندان با وجود مصوبه دیروز مجلس برای «حذف الزام» یارانه‌بگیران پردرآمد خبر داد.

حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند ادامه دارد

معاون وزیر رفاه از ادامه حذف یارانه غیرنیازمندان با وجود مصوبه دیروز مجلس برای «حذف الزام» یارانه‌بگیران پردرآمد خبر داد.
حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند ادامه دارد