جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخرهفته اعلام شد

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخرهفته اعلام شد
وزارت راه و شهرسازی جزئیات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی آخر هفته حدفاصل چهارشنبه ده شهریورماه تا شنبه ۱۳ شهریورماه را اعلام کرد.

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخرهفته اعلام شد

وزارت راه و شهرسازی جزئیات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی آخر هفته حدفاصل چهارشنبه ده شهریورماه تا شنبه ۱۳ شهریورماه را اعلام کرد.
جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخرهفته اعلام شد