توسعه بورس خیال مراجع نظارتی را آسوده می کند

توسعه بورس خیال مراجع نظارتی را آسوده می کند
بورس نه در کلیات و نه در مباحث نظری هیچ مخالفی ندارد. در تمام دستگاه های دولتی، مجلس و حتی در قوه قضائیه خیلی از مراجع نظارتی حامی بورس هستند چون معتقدند با توسعه بورس ها خیال این دستگاه ها راحت تر می شود چون نیازی نیست با رسیدگی های مصداقی و موردی بخواهند جلو مشکلات را بگیرند.

توسعه بورس خیال مراجع نظارتی را آسوده می کند

بورس نه در کلیات و نه در مباحث نظری هیچ مخالفی ندارد. در تمام دستگاه های دولتی، مجلس و حتی در قوه قضائیه خیلی از مراجع نظارتی حامی بورس هستند چون معتقدند با توسعه بورس ها خیال این دستگاه ها راحت تر می شود چون نیازی نیست با رسیدگی های مصداقی و موردی بخواهند جلو مشکلات را بگیرند.
توسعه بورس خیال مراجع نظارتی را آسوده می کند