تاکید دولت بر کنترل تورم بورس را از رونق انداخت

تاکید دولت بر کنترل تورم بورس را از رونق انداخت
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سیاست های انقباضی دولت و تاکید بر کاهش تورم منجر به از رونق افتادن بورس شده است گفت: در چند هفته گذشته حضور پررنگ حقوقی ها در بازار موجب فعالیت بیشتر حقیقی ها در بورس شده است.

تاکید دولت بر کنترل تورم بورس را از رونق انداخت

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سیاست های انقباضی دولت و تاکید بر کاهش تورم منجر به از رونق افتادن بورس شده است گفت: در چند هفته گذشته حضور پررنگ حقوقی ها در بازار موجب فعالیت بیشتر حقیقی ها در بورس شده است.
تاکید دولت بر کنترل تورم بورس را از رونق انداخت