بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه تسویه شد

بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه تسویه شد
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تسویه بدهی بابک زنجانی به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت خبر داد.

بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه تسویه شد

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تسویه بدهی بابک زنجانی به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت خبر داد.
بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه تسویه شد