بازار آرام بورس درهفته اول شهریور

بازار آرام بورس درهفته اول شهریور
بازار سرمایه طی هفته ای که گذشت، با روند کم نوسانی روبه رو بوده و هیجان خاصی را تجربه نکرد.بازار هیجان خاصی را تجربه نکرد

بازار آرام بورس درهفته اول شهریور

بازار سرمایه طی هفته ای که گذشت، با روند کم نوسانی روبه رو بوده و هیجان خاصی را تجربه نکرد.بازار هیجان خاصی را تجربه نکرد
بازار آرام بورس درهفته اول شهریور